Jak tato vzduchotechnika funguje?

  • Jako první je důležité si uvědomit, že vzduch je klimatizací ochlazován, ne vyměňován. Vyměňuje se pouze energie mezi okolním vzduchem a chladicím médiem.
  • Celý proces začíná v kondenzátoru, který je umístěn ve vnější jednotce, zde se stlačují studené páry chladiva o nízkém tlaku. Následně z kompresoru vystupuje o vysokém tlaku horké chladivo, to je přiváděno do výměníku tepla. Výměník tepla je za pomoci ventilátoru ochlazován venkovním vzduchem, chladivu se tak odebírá teplota a dochází ke kondenzaci. Za kondenzátorem se již chladivo nachází v kapalném stavu.
  • Zkapalněné chladivo se dále přivádí potrubím do vnitřní části klimatizace. Zde projde expanzním ventilem, díky kterému klesne tlak chladiva a jeho teplota se sníží pod teplotu chlazeného prostoru. Takto upravené chladivo následně postupuje do výparníku (výměníku tepla). Skrze stěny výparníku odebírá chladivo teplo z okolního vzduchu, který je tudy rozptylován ventilátorem. Kapalné chladivo se na stěnách výparníku odpařuje.
  • Z výparníku pak odchází chladivo ve stavu plynném a tlaku i teplotě nízké. Potrubím je pak opět dopraveno do vnější jednotky ke kompresoru a celý proces se opakuje.
  • Podobně je tomu také u topení. Zde ale prochází chladivo opačným směrem.