GDPR

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů fyzických osob („GDPR“).

Společnost / podnikatel – Ehos s.r.o., IČ:28277040, DIČ:CZ28277040

Pro poskytování našich služeb a prodeje zboží a souvisejícího provozu našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR: Ehos s.r.o. Školní 740, Prušánky, 696 21, IČ.28277040, DIČ.CZ28277040, zapsáno u KS v Brně C/58 153 email: ehos@seznam.cz, telefon: +420 603 778 949 („správce“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o fyzické osobě, zejména jméno, identifikační číslo, lokační / kontaktní údaje, síťový identifikátor apod.

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Právním základem zpracování osobních údajů je ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, kdy zpracování údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, resp. pro zpracování před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu plnění domluvené služby včetně návaznosti na související plnění a rovněž pro splnění povinností, které nám plynou ze zákona, jako jsou účetní a daňové účely, vyřízení reklamací apod. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů mohou být také subdodavatelé správce podílející se na dodání zboží a služeb, příp. realizace plateb na základě smlouvy.

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.1. 2024